תקנון שימוש באתר


תקנון שימוש וקבלת שירותים:
WWW.TOUR DE ISRAEL.COM


א. תנאים כלליים

1. האתר TOUR DE ISRAEL הינו אתר אינטרנט המחבר בין ספקי שירותים ובין לקוחות (המשתמש), אשר מופעל על ידי צדדים שלישיים שאינם צד לשירותים המסופקים, אינו מהווה צד להתקשרות וכל תפקידו, חיבור בין ספקי שירות ובין לקוחות, בתחום התיירות.

2. מטרת האתר הינה לקשר בין מדריכי טיולים למשתמש, מפעילי האתר אינם מעורבים באופן ישיר בעסקאות הנעשות בין המשתמשים לבין מדריכי הטיולים והם לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המוצעים באתר על ידי מדריכים או צדדים שלישיים, ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. בנוסף, מפעילי האתר לא מוודאים את זהותם של המשתמשים ואינה מאשרים או מבררים את כישוריהם, עברם או כשירותם.

3. על מנת לעשות שימוש באתר המשתמש חייב להיות מעל גיל 18, ולאחר שהצהיר שקרא את תנאי השימוש המובאים להלן. השירותים המוצעים באתר זה מיועדים לאישיות משפטית הכשרה ליצור התחייבויות חוזיות מבחינה משפטית.

4. האתר מתווך בין מורי דרך היכולים להציע את הטיול שלהם באתר לבין מטיילים הרוצים להירשם לטיול, הן בישראל והן בחו"ל. בגין רישום לטיול האתר גובה עמלה ולאחר שמתקבל התשלום מחברת האשראי מעביר את יתרת התמורה למדריך.

5. המדריכים אשר מספקים שירותים במסגרת האתר, רשאים לפרסם באתר דף אחד עם פרטי התמחות, חוות דעת של מטיילים אחרים, התמחות בשפות מסוימות, איזורים או תקופה, כל זאת תמורת תשלום חודשי.

6. האמור בתנאי שימוש אלו מופיע מטעמי נוחות בלשון זכר בלבד, אולם תנאי השימוש מכוונים לכלל המגדרים ולכל קבוצות האוכלוסייה.

ב. הגדרות

7. "טורדישראל" או "מפעילי האתר"– חב' טורדישראל המפעילה אתר ואפליקציה לשירותי תיירות. המושג "טורדישראל" כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע ו/או שירותים ו/או תכנים, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת טורדישראל.

8. "מידע" או "תכנים" – כל המידע המצוי באתר ו/או בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי מפעילי האתר לרבות אך לא רק פרטי המדריכים המופיעים בטורדישראל, פרטי סיוריהם, חוות הדעת עליהם, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות מתוך הסיורים, לרבות תכנים מכל מין וסוג, מאמרים, תמונות, תצלומים, תוכן שהועלה לאתר, או נאסף על ידי מדריכים ו/או המשתמש ו/או מפעילי האתר.

9. "מדריך" – כל מורה דרך אשר פרטיו מופיעים באתר ו/או בשרתי החברה ו/או שהחברה מספקת באמצעותו שירותים.

10. "שירותים" – שירותי תיווך וחיבור בין מדריכי דרך ובין המשתמש – לקוחות המבקשים לקבל שירותי הדרכה וטיול, בהתאם להצעות הקיימות באתר.

ג. כללי שימוש למשתמשים ומדריכים

11. השירותים המוצעים על ידי האתר, בין אם באמצעות אפליקציה, אתר האינטרנט, אתר המובייל ומערכות המידע השונות אשר מוצעות ומספקות מידע, שירותים ונתונים שונים, לשימושך, שייכים למפעילי האתר בלבד אשר מחזיקים בזכויות הקניין הרוחני לכל הפעילות האמורה.

12. עצם השימוש בשירותים השונים ואין זה משנה מהי הפלטפורמה בה עושים שימוש, לרבות, באפליקציה אתר האינטרנט, קבלת מידע, אפליקציה, השימוש בשירותים המסופקים על צדדים שלישיים וכיוצ"ב, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו בעתיד, באתר זה או באפליקציה או באתר המובייל, כפי שיהיו מעת לעת.

13. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש כהגדרתם לעיל, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בכל אחד מהאמצעים לקבלת השירותים ולהימנע מקבלת השירותים.

14. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מפעילי האתר. בהתייחס להתקשרות בינך ובין ספקי השירותים השונים, יחולו הוראות תקנון זה בשינויים המחייבים, ואולם יובהר כי מפעילי האתר אינם צד להתקשרות בין המשתמש ובין ספק השירות.

15. מפעילי האתר רשאים לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם לדין הרלוונטי במועד פרסומם באתר האינטרנט או האפליקציה או בפלטפורמה הרלוונטית, בהתאם לסוג השירות, בין אם הגיעו לידיעת המשתמש ובין אם לאו.

16. למען הסר ספק היה והוראות הדין ישתנו, והוראות תקנון זה לא שונו בהתאמה (ואין זה משנה מה הסיבה לאי השינוי), הרי ששינוי כאמור, יחול בין אם הוא פורסם על ידי מפעילי האתר ובין אם לאו, כך שבמערכת היחסים בין המשתמש ובין מפעילי האתר, לא יפגעו זכויות המשתמש.

17. שינויים בתנאי השימוש שאינם קשורים להוראות הדין, חקיקה או תקנות, יפורסמו כחלק בלתי נפרד מאתר או מהאפליקציה, ללא הודעה מוקדמת, ועל המשתמש לבחון את תנאי המשתמש מעת לעת ולוודא כי תנאי השימוש עומדים בדרישותיו האישיות.

18. מפעילי האתר רשאים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, להפסיק את מתן השירותים, האפליקציה ו/או האתר, כולם או חלקם, לרבות שינוי השירותים ו/או פיתוחים שונים. מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלפי המשתמש, ו/או כלפי כל צד שלישי בגין שימוש כאמור אי שימוש, הורדה של אתרים ו/או כלים אמצעים ושירותים ו/או אי שימוש מכל סיבה שהיא.

19. מפעילי האתר, רשאים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לשירותים, כולם או חלקם, כפי שמוצעים על ידי מפעילי האתר. המשתמש מאשר ומסכים כי מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלפיו ו/או כלפי צדדים שלישיים ו/או כל מי מטעמו בגין חסימה כאמור בסעיף זה, לרבות בגין חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים בין אם מכוח פעולת מפעילי האתר ו/או פעולת ספקי השירותים השונים ו/או מכוח פעולה של צדדים שלישים.

20. ידוע למשתמש כי פעולות שנעשות על גבי רשת האינטרנט, אינן ניתנות לאבטחה מלאה, ומפעילי האתר אינם נושאים באחריות לכל וירוס רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אשר מחשבו של המשתמש עשוי לקבל במסגרת הספקת השירותים. מפעילי האתר עושים פעולות סבירות כדי שכל השירותים יבוצעו תחת תקני אבטחת מידע הולמים אולם, ידוע לצדדים כי אין באפשרותם לבצע אבטחה מלאה והרמטית של גלישת המשתמש.

21. בחלק מהשירותים המוצעים ניתן להשתמש באמצעות טלפונים סלולארים, טאבלטים ואביזרי מובייל שונים, מפעילי האתר אינם מתחייבים לתאימות מלאה לכל אמצעי המובייל השוניים הקיימים בשוק.

22. כל פעולה שנעשית על ידי המשתמש באתר ו/או בכל פלטפורמה אחרת המסופקת על ידי מפעילי האתר, מיועד לשימוש אישי שאינו מסחרי, השימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ואין לגבות תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע במפעילי האתר או בכל צד שלישי אחר. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש בכל אחת מהפלטפורמות השונות לרבות באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל שירות אחר או נוסף המסופק על ידי מפעילי האתר מעת לעת.

23. השימוש בפלטפורמות השונות עשוי להיות כרוך ברישום ו/או במסירת נתונים בהתאם לאופי השירות הניתן והוראות הרגולציה הרלוונטיות, לצורך הזמנת כרטיסים ו/או חלק מהשירותים המוצעים על ידי האתר עשוי להדרש תשלום. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת הרישום ולעדכן את פרטיך בכל שינוי. האתר מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין, האתר ישמור על פרטיות המשתמש, ולא יעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים. יובהר כי האתר עושה שימוש באמצעות ספקי שירותים שונים אשר מחוייבים לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הנקובה לעיל.

24. ביצוע תשלום מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, או אמצעים טכנולוגיים שונים. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או לכל פלטפורמה אחרת שמוגדרת במערכת ושתסופק על ידי המשתמש, קבלה עבור התשלום וכל אישור רלוונטי בקשר לשירותים שניתנו למשתמש.

25. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באמצעי תשלום לשם רכישת שירותים, אלא אם יש ברשותו את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.

26. מפעילי האתר עושים מאמצים סבירים על מנת להפעיל את האתר והאמצעים השונים להספקת השירותים בצורה תקינה וללא הפרעות. יחד עם זאת חלק מהספקת השירותים מותנים בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולאריים, ספקי שירותים וכדומה, תשתיות סלולאריות ואינטרנט, ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה.

27. ידוע למשתמש שכל אחת מהפלטפורמות בהן הוא עשוי לעשות שימוש, אינה מוגנת מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר וברשת האינטרנט ככלל.

28. לאור האמור לעיל, ולאור חוסר היכולת להבטיח באופן מלא ורצוף את השירותים מבית לא תהיה למשתמש שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי מפעילי האתר בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותים, באתר האינטרנט לרבות בגין תקלות וחוסר יכולת לעשות שימוש בכל אחד מאלה.

29. בכדי לקבל שירותים המשתמש מתבקש לספק מספר פרטים אשר חלקם עשוים לשאת אופי אישי ובכלל זה שם מלא, כתובת וכתובת דוא"ל, טלפונים וכיוצ"ב, בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים.
המשתמש אחרי באופן מלא ובלעדי לשימור הסיסמא ומתחייב להודיע למפעילי האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

30. מחירים ותעריפים, עשוים להשתנות מעת לעת, ואין התחייבות מצד מפעילי האתר כי המחירים ישארו ללא שינוי.

31. מפעילי האתר רשאים לשנות את מבנה האתר, עיצובו, תנאי השימוש, ההתקשרויות השונות מול צדדים שלישיים וכיוצ"ב הכל בהתאם לצרכיהם, לשינויים הטכנולוגים שיחולו מעת לעת ובהתאם להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות ככל שקיימות.

32. האתר מכיל סימני מסחר וקניין רוחני אחר אשר שייך למפעילי האתר, או למשתמשים אחרים או לצדדי ג'. על המשתמש להניח כי כל המצוי באתר (כגון תמונות, קבצים גראפיים, איורים, טקסט וחומר אחר), מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין כל אישור לעשות שימוש שלא כדין בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים ובכללזה מכירה שכפול, הפצה וכיוצ"ב לרבות שימוש מסחרי, בלא הסכמת מפעילי האתר או בעלי הזכויות הקנייניות, בכתב ומראש.

33. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר, האתר, השירותים, מפעילי האתר, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז, במדינת ישראל בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר השירותים, האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

34. כחלק מהשירותים המסופקים על ידי מפעילי האתר, מפעילי האתר משתפים פעולה עם מספר ספקי שירותים נבחרים, המשמשים כספקי שירותים עבור המשתמש. שירותי צד שלישי אלה עשויים לקבל או להיות בעלי גישה למידע האישי של המשתמש, והם יהיו רשאים להשתמש במידע רק למטרות ההתקשרות של המשתמש מולם.

35. זכויות היוצרים באתר ובכל תוכנו שייכים למפעילי האתר, למעט במקרה שבו הדין או הסכם אחר של מפעילי האתר קובעים אחרת. אין להעתיק תכנים מהאתר או להשתמש בדרך אחרת בקניין הרוחני של מפעילי האתר, אלא לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב או באופנים המותרים על פי דין.

36. האתר מאפשר ביצוע עסקאות שונות באמצעות כרטיס אשראי, שירותי סליקת האשראי ניתנים על ידי ספק חיצוני, שזהותו עשויה להשתנות מעת לעת. השימוש בשירותי הסליקה כפוף לתנאי השימוש של ספק שירותי הסליקה, לרבות בכל הנוגע לזכותו לפעול לגביית חיובים שלא כובדו בהתאם לכל דין. מפעילי האתר אינם אחראים לשירותי הסליקה או לכל פעולה שתיעשה על ידי ספק שירותי הסליקה או מטעמו.

37. האתר עשוי להכיל תכנים פרסומיים שונים מטעם צדדים שלישיים. מפעילי האתר לא בודקים את תוכנם או את נכונותם של המסרים הפרסומיים המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים, והם אינם ממליצים או תומכים בכל צורה שהיא ברכישת מוצרים או שירותים כלשהם המוצגים בהם. האחריות המלאה לתוכנם של המסרים הפרסומיים ולכל עסקה שעשויה להיכרת בעקבותיהם היא של המפרסמים.

38. המשתמש רשאי לפרסם מידע במקומות באתר אשר פתוחים לעיון הציבור, המשתמש אינו רשאי לפרסם, בשום מקום באתר, לוגו-ים, סימנים או סיסמאות פרסומת של גופים שלשיים.

39. על מנת להפעיל את האתר, מפעילי האתר זקוקים להרשאות ו/או זכויות מסוימות מטעם המשתמש. על כן, כאשר המשתמש מפרסם מידע, טקסט, קבצים, קישורים לאתרים אחרים (לינקים), תוכנות, תמונות או כל תוכן מכל מין וסוג, באזורים ציבוריים באתר, הוא מעניק למפעילי האתר, במפורש, היתר שאינו מוגבל במיקום או בזמן, בלתי חוזר וללא תגמולים (שאינו בלעדי), להשתמש בתכנים המועלים על ידי המשתמש, להעתיקו, לשנותו, להעבירו, להפיצו, להציגו ולמוחקו (כולו או חלקו) ו/או לשלב תוכן זה בתכנים אחרים בכל צורה, מדיה, טכנולוגיה שהיא, המוכרת כיום ו/או שתפותח בעתיד.

40. המשתמש מסכים למדיניות החברה בנוגע לשיתוף משתמשים אחרים בפרטי האישיים שלו, כמפורט במסמך זה ובאתר וכן שפרופיל המשתמש באתר הינו פרופיל ציבורי.

ד. כללי שימוש למדריך

41. כפלטפורמה וזירה עבור פרילנסרים, עסקים, חברות ועבודות, האתר ומפעילי האתר יספקו לך אפשרות להצגת פרופיל מדריך, אשר חשוף לציבור באתר טורדישראל ובאינטרנט.

42. הנך מאשר בזה כי הנך האחראי הבלעדי לכל המידע המופיע בפרופיל שלך, הנך מאשר כי הנך הבעלים החוקי של כל המידע האמור וכי המידע האמור, אינו מפר, לא הפר ולא יפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, רשיונות וכיוצא בזה.

43. הנך מאשר בזה כי המידע שלך עשוי להופיע גם בפרופילים של משתמשים אחרים, במהלך התכתבות עמם או צפייה או ביקור בפרופיל שלהם ב-טורדישראל או באתרים, שירותים ואפליקציות של צדדים שלישיים אחרים.

44. הנך מאשר בזה כי כל המידע שבפרופיל שלך יהפוך באופן מיידי לציבורי, גלוי וחשוף, באמצעות אתר האינטרנט, ב-API של טורדישראל (ממשקי תכנות יישומים), אתרי אינטרנט של שותפים, אפליקציות, רשתות חברתיות או שירותי צד ג'. כמו כן, הנך מעניק בזה ל-טורדישראל רשיון שאינו מוגבל במיקום, תמידי ובלתי מוגבל לפרסם, לשתף ולהשתמש במידע האמור ללא התנגדויות או הגבלות, כפי ש-טורדישראל תראה לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

45. להלן רשימה חלקית של נתונים היכולים להופיע בדף שלך: שם, שם עסקי/שם העסק/שם החברה, מספרי טלפון, סלוגן, מיקום גיאוגרפי, מספר עובדים, תיאורים כלליים שלך ו/או של עסקך וכיוצא בזה, שפות: שפות אותן אתה דובר ומידת שליטתך בשפות אלו. תיק עבודות: תיק העבודות שלך, כפי שיצרת ב-טורדישראל או ייבאת מאתרי תיקי עבודות של צדדים שלישיים. הנך מאשר בזה כי הנך בעל זכויות היוצרים, סימני המסחר או ו/או הרשיון הבלעדי והחוקי היחיד של כל הפריטים בתיקי העבודות שבפרופיל שלך, בין אם הועלו במישרין ל-טורדישראל או יובאו משירות צד ג' כגון YouTube, , facebook או אחרים. קורסים, הסמכות, לימודי תעודה: השתתפותך בקורסים, הסמכות, ולימודי תעודה או בתכניות הסמכה בהווה ו/או בעבר. לימודים והשכלה אקדמית: לימודים והשכלה אקדמית שלך בהווה ו/או בעבר. פרויקטים: פרויקטים שפרסמת או שבהם השתתפת באמצעות טורדישראל או אתרים או שירותים של צדדים שלישיים אחרים. מאמרים: מאמרים שחיברת, פרסמת, שיתפת או העלית באמצעות טורדישראל או אתרים או שירותים של צדדים שלישיים אחרים. שירותי צדדים שלישיים: Twitter, Facebook, LinkedIn, Dribbble, Behance, YouTube, Vimeo, GitHub, StackOverFlow, CodePen ועוד. הנך מאשר בזה כי הצגת מידע, דמויות, שמות, תמונות, סרטונים, נתונים, נתונים סטטיסטיים וכיוצא בזה בפרופיל שלך, מגורמים אלו ומאתרי ושירותי צדדים שלישיים אחרים, אינם מפרים כל זכויות יוצרים, סימני מסחר, רשיונות וכיוצא בזה, וכי הנך הבעלים הבלעדי והחוקי של מידע כאמור.

46. על מנת להבטיח חווית משתמש אופטימלית וזורמת ככל הניתן, טורדישראל שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג את כל הפרופיל שלך או רק חלקים ספציפיים ממנו בפני משתמשים או מבקרים, על סמך המיקום הגאוגרפי או העדפות השפה שלהם. לחשיפה האופטימלית ביותר שניתן, נא ודא כי כל גרסאות הפרופיל שלך הנן מלאות, שלמות ומדויקות.

47. תרגומים: כל מידע בפרופיל שלך כגון שם, שם עסק, תאורים, נסיון אקדמי או תעסוקתי, תאורי תחומים, סלוגן, חוות דעת, וכד׳, המופיעים בפרופיל בשפה מלבד השפה האנגלית יהיו נתונים לתרגום אוטומטי על ידי טורדישראל. שים לב כי תרגומים אוטומטיים אינם תמיד מדוייקים וכי זוהי אחריותך להגהות ולערוך כל תוכן מתורגם כדי לוודא את דיוקו וכי שהוא מופיע בפרופיל שלך לשביעות רצונך המלאה (ניתן לעשות זאת על-ידי צפייה בגרסת הפרופיל הבין-לאומי). במידה וקיים תוכן כלשהו אשר אינו זמין לך לעריכה, יש ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות של חברת טורדישראל.

48. טורדישראל שומרת על זכותה למחוק כל מידע מהפרופיל שלך, או לחילופין, למחוק את הפרופיל שלך כולו, מכל סיבה, מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך פעולה כאמור. אנו עשויים לפעול כך אם יש לנו יסוד להאמין כי אתה, או כל מידע בפרופיל שלך, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רשיונות, או אם טורדישראל קיבלה הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים לרבות שימוש לא הולם או לא חוקי או כזה שלא עומד בכללי השימוש – הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

49. ידוע לך והנך מאשר כי אתר טורדישראל מאפשר למנועי חיפוש כגון Google ו- Bing לאנדקס ולשעתק את האתר ובכלל זה את הפרופיל שלך בשלמותו או בחלקיו, התכנים שבפרופיל שלך ותכניו הטקסטואלים, לרבות הפרויקטים שלך, ההצעות שלך, המאמרים שלך וכו׳, וכי הנך מסכים באופן מוחלט וללא כל התנגדות לכך שמנועי חיפוש ושירותי צד ג׳ אחרים יעשו-כן ללא כל הגבלה.

50. בנוסף, הנך מאשר בזאת כי חברת טורדישראל אינה אחראית למידע המופיע באתרים אחרים אשר נלקח, מאונדקס או משועתק מהפרופיל שלך או כל מקור אחר בחשבונך. שים לב כי המידע שלך עלול להופיע באותם מנועי חיפוש גם לאחר סגירת חשבונך באתר טורדישראל וכי זו אחריותך הבלעדית לשלוח כל דרישה לשינוי או הסרת נתוניך ישירות לאותם מנועי חיפוש ושירותים — ואין זו באחריותה של חברת טורדישראל לעשות זאת עבורך או בשמך או בכלל.

ה. דיוור, התראות, הודעות, וחומר פרסומי

51. בעת שימושך באתר טורדישראל, אתה מסכים ומאשר כי טורדישראל עשויה להשתמש במידע שלך כדלקמן:

51.1 לשלוח לך הודעות מייל מנהליות ואדמיניסטרטיביות, חומר פרסומי ושיווקי בדוא"ל (מטעם טורדישראל או צדדים שלישיים) ומידע נוסף שעשוי לעניין אותך. אם תחליט כי אינך מעוניין להמשיך לקבל הודעות כאלה, יש לפעול בהתאם להוראות בתחתית הודעת הדוא"ל שקיבלת, בדף ההגדרות באתר או על-ידי שליחת בקשה בדואר אלקטרוני ל: support [at] טורדישראל.com;

51.2 לספק ולשפר את השירות, להשלים את העסקאות שלך, לטיפול בפניותייך, לטיפול בתהליך הרישום שלך, לאימות המידע שמסרת ולמטרות עסקיות פנימיות;

51.3 להתאמת התוכן המוצע באתר;

51.4 לנהל, לפתח ולקדם את הקשר של החברה מולך ו/או החברה שהינך מייצג;

51.5 במקרים רבים טורדישראל שומרת מידע למשך 5 שנים לפחות, או לכל תקופה שתידרש לסיבות עסקיות ו/או משפטיות.

51.6 טורדישראל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את הרשאתך להמשך קבלת דיוור, תקשורת פרסומית, ניוזלטרים, הודעות מנהליות ואדמיניסטרטיביות ו/או כל תוכן אחר ללא מתן כל הודעה מוקדמת אליך.

51.7 טורדישראל שומרת את הזכות להתריע ולהודיע למשתמשים אחרים באתר את סטטוס ההתחברות שלך לשירות או אתר טורדישראל בעת התחברותך או התנתקותך מהאתר.

ו. עלויות שימוש באתר

52. לרוכשי המנוי - דמי השירות החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל השירות.

53. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, לרבות השירותים המוצעים למומחים כגון גישה לפרויקטים ולקוחות פוטנציאלים, כרוכים בתשלום, שיקבע על פי שיקול דעת מפעילי האתר, ויפורסם מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. ראוי להדגיש כי לאחר רכישת שירותים באתר בהתאם לאופי השירותים המוצע על ידי החברה, ביצוע החזר ו/או ביטול חיוב ו/או ביטול עסקה הינו בהתאם להוראות הדין.

ז. הגבלת אחריות

54. בכפוף להוראות תקנון זה, מוסכם על המשתמש באתר כמו גם על המדריכים, שאחריות מפעילי האתר כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי או כלפי מדריכים, בגין נזקים ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהשירותים נשוא תקנון זה, לא יעלו על 300$ (שלוש מאות דולר ארה"ב).

55. מבלי לגרוע מכלל הוראות תקנון זה והדין, ובכפוף לאמור בסעיף 54 לעיל, מפעילי האתר וכל מי מטעמם (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומים של צדדים שלישיים ותכנים של האתר) לא ישאו בשום באחריות נוספת לכל נזק מכל מין וסוג לרבות נזק ישיר, תוצאתי או עקיף, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש בתכני האתר בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר.

56. מפעילי האתר לא ישאו באחריות בכל הנוגע להשלמת שירות המוצע באתר, עמידה בזמנים, הלימות ו/או ביצועו הלקוי של שירות על ידי מדריכים לרבות תשלום עבור השירותים המוצעים באתר. שאלות, טענות או תלונות בנוגע להשלמת שירות המוצע באתר, עמידה בזמנים, הלימות ו/או תשלום עבור השירותים יש להפנות לנותן השירותים המתאים.

57. על המשתמש לנקוט במשנה זהירות בהתקשרויות עם משתמשים אחרים או עם צדדים שלישיים לרבות אנשים שאינם מוכרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

ח. Cookies

58. טורדישראל משתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר טורדישראל, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי טורדישראל. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בטורדישראל או באתרי אינטרנט אחרים.

תנאי ביטול עסקה

חיוב בדמי ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010:
בכל מקרה של ביטול הזמנה יחויב הלקוח בתשלום דמי ביטול בהתאם לתאריך קבלת הוראת הביטול באתר וביחס למועד הרכישה

  • ביטול מעל 27 ימי עסקים לפני מועד הסיור – דמי ביטול ללא עלות.
  • ביטול בין 14-27 ימי עסקים לפני מועד הסיור - דמי הביטול הינו 20% ממחיר הסיור
  • ביטול בין 5-14 ימי עסקים לפני מועד הסיור - 50% ממחיר הסיור.
  • ביטול במהלך 5 ימי עסקים לפני מועד הסיור - 100% ממחיר הסיור.

הגנת הפרטיות

מדיניות פרטיות
טורדישראל מתייחס בכבוד לפרטיות חברי טורדישראל המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של טורדישראל. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש טורדישראל במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים של טורדישראל טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וטורדישראל מבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

השימוש במידע
בעת השימוש בטורדישראל יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. טורדישראל ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של טורדישראל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של טורדישראל, כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבעלי המקצוע לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי טורדישראל, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. טורדישראל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. טורדישראל לא ימסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבעלי מקצוע למעט אם תבקש זאת. עם זאת, טורדישראל עשוי להציג לבעלי מקצוע חלק מספרות הטלפון כדי לאמת את זיהוי הלקוח אך באופן שאינו מאפשר התקשרות עימך. בעת ביצוע בקשת שירות, פרטי בקשת השירות יועברו לבעל המקצוע ללא מספר הטלפון שלך, למעט אם תבקש באופן ספציפי להעביר את מספרך לעסקים.

מסירת מידע לצד שלישי
טורדישראל לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט טורדישראל לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

Cookies
טורדישראל משתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר טורדישראל, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי טורדישראל. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בטורדישראל או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע
טורדישראל מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי טורדישראל, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, טורדישראל לא מתחייב שהשירותים של טורדישראל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
טורדישראל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר טורדישראל.


התחבר

איפוס סיסמה

פתיחת חשבון?

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.